•  
  • Poruchová služba: 800 292 300
  • 24 hodin denně
  •  
  • Call centrum : 800 292 400
  • V pracovní dny 7:30 - 17:00

Úvodní stránka

Vážený zákazníku,
v rámci zkvalitňování služeb poskytovaných SmVaK Ostrava a.s. jsou v této sekci zveřejňovány informace o veškerých přerušeních dodávek pitné vody.
Přerušení dodávky vody se řídí zákonem 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění.
V jednotlivých částech této sekce lze najít následující informace:
 

Poruchy

V této části jsou bezprostředně po ověření rozsahu zobrazovány informace o aktuálních poruchách na vodovodní síti ve správě a provozování SmVaK Ostrava a.s. Jedná se o nepředvídatelné události (havarijní stavy), jejichž odstraňování je prováděno v nejkratších možných termínech v závislosti na charakteru jednotlivých poruch a celkovém počtu aktuálních poruch.
V přehledu se zobrazují dva typy poruch:
  • poruchy tzv. „nahlášené" - jedná se o poruchy, které byly na call centrum naší společnosti (resp. na centrální dispečink) nahlášeny obyvateli, případně orgány státní správy či samosprávy. U tohoto typu poruch právě probíhá jejich ověřování našimi hotovostními techniky v terénu.
  • poruchy tzv. „ověřené" - tyto poruchy již naši technici ověřili a pracují na odstranění havarijního stavu (zajišťují vytyčení ostatních inženýrských sítí, zajišťují vstupy na pozemky atd.) Poruchy jsou odstraňovány postupně dle havarijních stupňů.
Pro větší přehlednost jsou zobrazovány pouze závažnější poruchy, např. pokud se dotýkají většího počtu obyvatel, nebo v jejich důsledku dochází ke škodám na majetku či ke značnému úniku pitné vody.
Nově "nahlášené" poruchy se v tabulce objevují v aktuálním čase zápisu. Vymazání informací o odstraněných poruchách provádíme jednou denně, vždy k času 0,00 hodin. Pokud v tabulce není zobrazena žádná informace, není v současné době evidována porucha výše popsaného typu.
 

Plánované odstávky

V této části jsou zobrazovány informace o veškerých plánovaných přerušeních dodávky pitné vody v souvislosti s provozní činností na vodovodní síti. Jedná se například o přerušení v souvislosti s napojováním rekonstruovaných, nebo nových úseků řadů, výměnami armatur a měřidel, odkalováním přiváděcích řadů a dalších plánovaných oprav a udržovacích prací na vodovodní sítí a vodárenských objektech.
U plánovaných odstávek jsou tyto informace v souladu se zákonem č.274/2001 Sb., § 9 zveřejňovány min. 15 dní před vlastním přerušením dodávky vody.
V případech plánovaných odstávek, u kterých bude dotčena větší oblast, je vymezení oblasti znázorněno na mapovém podkladu. Odkaz na tento podklad je uveden ve sloupci Dotčená oblast.
Jak v případech poruch, tak i plánovaných odstávek lze v jednotlivých částech získat informace mimo jiné o místech přerušení dodávky vody, plánovaných ukončení (v případě plánovaných odstávek i plánovanému zahájení) a způsobu náhradního zásobování pitnou vodou.
Pro usnadnění orientace lze vybrat konkrétní obec pomocí filtru nad tabulkou.